این اپیزود درباره فعل های دردسر سازدر انگلیسی با سم صحبت کردیم. این اپیزود 18 دقیقه است.

مستقیم در یوتیوب تماشا کنید: https://youtu.be/UYc6OBqLF2Q