سمسون سیز رفیق قدیمی برگشته تا با هم درباره Role Models صحبت کنیم.


در یوتیوب تماشا کنید: https://youtu.be/4oAHHzmMlX8?si=cdxjDuxjDWmMmKo2