در اپیزود سیزدهم، با شما در مورد اخبار و گیم صحبت می کنم. مدت زمان این اپیزود 23 دقیقه است.

:headphones: مستقیم دانلود کنید :headphones: