کمال گرایی


Cool Talk - Episode 51 اپیزود پنجاه و یک کول تاک

/post-37

حمید و سمسون دو تا مجری و خبرنگار انگلیسی اینجا هستند تا با هم درباره کمال گرایی در زبان انگلیسی صحبت کنیم.