بدن سازی


Cool Talk - Episode 48 اپیزود چهل و هشت کول تاک

/post-34

انگلیسی مرتبط با بدنسازی و اخبار حول مسابقات Mr.Olympia رو در این اپیزود دنبال کنید.