اپیزود 50


Cool Talk - Episode 50 اپیزود پنجاه کول تاک

/post-36

پارمیدا صباغ و سمسون اینجا هستند که راجع به لهجه و تکنیک Shadowing با هم صحبت کنیم.