اپیزود 47


Cool Talk - Episode 47 اپیزود چهل و هفت کول تاک

/post-33

این اپیزود درباره فعل های دردسر سازدر انگلیسی با سم صحبت کردیم.