اپیزود 45


Cool Talk - Episode 45 اپیزود چهل و پنج کول تاک

/post-30

سمسون سیز رفیق قدیمی برگشته تا با هم درباره Role Models صحبت کنیم.