انگلیسی


Let's haggle

/post-26

بریم با هم یکم سر قیمت ها چونه بزنیم