به انگلیسی چونه بزنیم ببینیم میشه به اون قیمتی که دلمون می خواد بگیریم؟ 😎 

حواست به عبارات و اصطلاحات این ویدئو بود؟ چندتا رو در کامنت ها بنویس و مثال های خوب بساز.

Example

 Haggle over the prices

 Cambridge Dictionary ©